РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 4/11 от 15.04.2010 «об утверждении Регламента функционирования кладбищ в мун. Кишинэу» (RO)


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 4/11 din 15 aprilie 2010

cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău 

Având în vedere nota informativă prezentată de ÎM Combinatul Servicii Funerare, în temeiul art. 14(2) lit. b) şi art.19(4) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

  1. Se aprobă şi se pune în aplicare, cu începere de la data publicării în mass-media locale, Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău (se anexează).
  2. Se abrogă Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 17.03.2000 "Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău".
  3. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Ghenadie DumanschiCONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI     Valeriu Didencu [html][/html]

Anexă la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2011


REGULAMENTUL
funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

Cimitirele oraşului Chişinău reprezintă o zonă comunală cu spaţii verzi a oraşului, fac parte din complexul arhitectonic al Chişinăului şi sunt destinate pentru înhumarea răposaţilor.Fiind monumente ale istoriei şi culturii, precum şi sanctuar confesional creştinesc, cimitirele oraşului se află în atenţia permanentă a Consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău.Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea despre ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură şi alte legi ale Republicii Moldova.Prezentul regulament este aprobat de Consiliul municipal Chişinău şi orice modificare se face numai prin decizia acestuia.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Înmormântările şi lucrările aferente, construcţiile monumentelor, cavourilor etc. se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi prezentului regulament.1.2 Cimitirele umane existente sunt supuse din punct de vedere urbanistic sanitar şi edilitar prevederilor legale.1.3 Cimitirele existente în Chişinău se împart în patru categorii:
• Categoria I - cimitirul Central;• Categoria II - cimitirele Doina, Sf. Treime, Catolic, Evreiesc;• Categoria III - cimitirele Buiucanii Vechi, Ştefan Ciobanu, Băcioii Noi;• Categoria IV - cimitirele Petricani, Sculeni, Ciocana.
1.4 Modificarea categoriei cimitirelor şi stabilirea categoriei celor noi înfiinţate se face de către Consiliul municipal Chişinău.1.5 Înființarea unor noi cimitire se efectuează prin decizia Consiliului municipal Chişinău.1.6 Loturile de pământ destinate înhumărilor la cimitirul Central se distribuie persoanelor decorate cu distincţii în muncă şi luptă (Ordinul Republicii, Ordinul "Ştefan cel Mare") sau cu distincţii de stat ale fostei URSS similare acestora.1.7 În locurile speciale din cimitirul Central în limita disponibilităţii, la propunerea unor instituţii publice, primarul general aprobă distribuirea sau concesionarea de loturi pentru înhumarea unor personalităţi marcante ale Republicii Moldova.1.8 Beneficiază de dreptul rezervării loturilor la cimitirul Central şi rudele de gradul I a persoanelor decedate şi înmormântate aici, în baza actelor de confirmare a gradului de rudenie. După caz se permite înhumarea rudelor în aceleaşi morminte.

II. ÎNMORMÎNTÂRILE

2.1. Înhumările pot fi provizorii sau pe termen nelimitat.2.2. Înhumările provizorii se efectuează în parcele speciale, destinate înmormântărilor provizorii.2.3. Înhumările provizorii pot fi efectuate în cazurile în care transportarea răposatului este interzisă de organele medico-sanitare sau în cazurile în care cei care înmormântează îşi asumă obligaţiunea de a transfera osemintele în alt cimitir sau în alt loc destinat înmormântării pe termen nelimitat.2.4. La concesionarea locului pentru înhumare provizorie, în afară de costul arendei, solicitantul achită şi costul reînhumării osemintelor precedente.2.5. Înmormântările se fac pe baza adeverinţelor de înhumare, eliberate de Oficiul Stării Civile.2.6. Înhumarea celor decedaţi în alte localităţi se efectuează pe baza autorizaţiilor sanitare de transport.2.7. Depunerea răposatului în biserică (criptă) se permite numai pe baza certificatului de îmbălsămare, dacă de la survenirea decesului au trecut nu mai mult de 72 ore. Nu pot fi aduşi în biserică (criptă) decedaţii în urma unor boli contagioase (holeră, pestă).2.8. Deschiderea mormintelor sau exhumarea se permite numai de la 1 noiembrie până la 31 martie şi nu mai devreme de 7 ani de la înhumare. Acest act se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, în prezenţa rudelor sau a reprezentantului lor, care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Deschiderea mormântului şi exhumarea se consemnează într-un proces-verbal, cu anexarea acestuia în registrul cimitirului.2.9. În cazurile prevăzute de lege, deschiderea mormântului sau exhumarea se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, conform deciziei organelor respective, în prezenţa reprezentantului lor oficial, a rudelor sau a reprezentantului lor care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Extrasul din procesul-verbal se anexează în registrul cimitirului.2.10. Înmormântarea celor căzuţi pentru patrie se efectuează cu consimțământul rudelor, în locurile determinate de Primărie şi din mijloacele financiare ale bugetului municipal.2.11. Cetăţenii altor ţări, căzuţi în lupte pe teritoriul Moldovei, se înmormântează pe contul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici ai acestor state sau conform unei decizii speciale a Primăriei, cu consimțământul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici, în locul special destinat şi din contul mijloacelor financiare ale bugetului municipal. In alte cazuri înhumarea se efectuează în mormântul comun, din bugetul municipal.
Funerar.md Coroane.md Funeral.md Candele.md Sicriu.md Repatriere.md Pomana.md