РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 1/8 от 30.01.2014 «О внесении дополнений в Решения МСК 6/10 от 14.05.2009 и 4/11 от 15.04.2010» (RO)


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 8/1 din 30 ianuarie 2016

despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale" şi în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2010 "Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău"

Având în vedere multiplele demersuri din partea veteranilor şi pensionarilor municipiului Chişinău, în conformitate cu pct. 14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. (a) şi art. 19 (4) din Legea nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

[spoiler=Пп. 1, 2 аннулированы Решением МС Кишинэу №2-20 от 02.09.2016 / Пп. 1, 2 аннулированы Решением МС Кишинэу №2-20 от 02.09.2016]

1. Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/10 din 14.05.2009 se completează cu pct. 4, după cum urmează:

"4. Se scutesc şi vor beneficia de reduceri la achitarea taxei anuale de întreţinere a cimitirelor următoarele categorii de populaţie:
  • veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al doilea război mondial şi la acţiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan) - 100%;
  • invalizii de gradele I, II şi III - reducere în mărime de 80%;
  • pensionarii - reducere de 50%."

2. Pct. 4 şi pct. 5 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/10 din 14.05.2009 vor deveni pct. 5 şi, respectiv, pct. 6.

[/spoiler]

3. Se operează modificări în anexa la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău”, conform expunerilor de mai jos:

3.1. Pct. 3.8. din Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se expune într-o nouă redacţie:

"3.8. Loturile pentru înmormântare prezintă o porţiune dreptunghiulară de teren cu dimensiunile de 2,50 x 1,20 m, cu intervale de 0,30 m pentru cel puţin 2 laturi ale lotului arendat. Pentru construcţia cavourilor se stabilesc dimensiunile de 2,80 x 1,20 m pentru un loc de înhumare."

3.2. Pct. 3.10 din Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, după sintagma "I.M. Combinatul servicii funerare" se completează cu următorul text:

"... cu restituirea ulterioară a cheltuielilor respective din bugetul municipal până la sfârşitul anului de gestiune."

3.3. La pct. 3.11 al Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se exclude fraza:

"În cazul în care mormântul precedent este determinat prin cruce, ogradă sau piatră funerară, rearendarea este interzisă"
şi se completează cu fraza:
"Mormintele care nu prezintă valoare istorică, cu o vechime mai mare de 20 ani, pentru care nu au parvenit adresări din partea rudelor de gr. I şi nu s-au achitat taxele pentru întreţinere, pot fi distribuite altor concesionari pentru rezervare sau înhumare".

3.4. Capitolul al III-lea al Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se completează la sfârşit cu pct. 3.17, după cum urmează:

"3.17. Rezervarea încetează în următoarele cazuri:
  • la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
  • neachitarea plăţii pentru rezervare;
  • neachitarea taxei anuale pentru întreţinerea cimitirului mai mult de 3 ani pentru loturile rezervate şi neutilizate."

4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Victor GurăuCONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu
Funerar.md Coroane.md Funeral.md Candele.md Sicriu.md Repatriere.md Pomana.md