DECIZIE CM Chişinău Nr. 4/11 din 15.04.2010

Se aprobă şi se pune în aplicare, cu începere de la data publicării în mass-media locale, Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău (se anexează).

III. LOTURILE PENTRU MORMINTE

3.1. Loturile pentru înhumare sunt repartizate în parcele şi sectoare numerotate, la fel ca şi mormintele, sunt descrise grafic şi analitic.3.2. Parcelele, sectoarele şi mormintele sunt schiţate şi trecute în registru, cu înscrierea numelor arendaşilor şi datei înmormântării răposaţilor.3.3. Conform datelor din registru se eliberează, contra taxei stabilite,certificate a arendă.3.4. Din lipsă de spaţiu disponibil este stopată arendarea locurilor la cimitirul Central.3.5. Posesorul certificatului de arendă dispune de lotul arendat numai în scop de înhumare. Lotul arendat poate trece în posesia unei alte persoane, dacă acesta este membru al familiei arendaşului la decizia lui sau ca moştenire. Arendaşul îşi asumă responsabilitatea pentru întreţinerea mormântului şi a lotului.3.6. Arendaşul are dreptul să renunţe la concesiune. In acest caz, el îşi asumă obligaţiunea de a exhuma şi transfera osemintele în alt loc sau achită costul reînhumării osemintelor în mormântul comun.3.7. Pentru arendarea loturilor pe termen nelimitat, se depune cererea respectivă către organele corespunzătoare cu achitarea taxei respective. Concesiunea se înscrie în registru, în baza căruia se eliberează, contra taxei stabilite, autorizaţia corespunzătoare. Fiecare beneficiar poate arenda cel mult 3 loturi destinate înhumării pe un termen nelimitat. 3.8. Loturile pentru înmormântare prezintă o porţiune dreptunghiulară de teren cu dimensiunile de 2,50 x 1,20 m, cu intervale de 0,30 m pentru cel puţin 2 laturi ale lotului arendat. Pentru construcţia cavourilor se stabilesc dimensiunile de 2,80 x 1,20 m pentru un loc de înhumare.3.9. Mormintele comune sunt destinate înhumării defuncţilor neidentificaţi, decedaţilor fără rude sau decedaţilor a căror înhumare a fost refuzată de rude sau alte persoane. Dimensiunile mormintelor comune sunt limitate numai de cerinţele organelor medico-sanitare. Pe locul înhumării se instalează doar un pilon cu numărul respectiv. Numele înhumaţilor se scrie pe crucea comună.3.10. Acoperirea cheltuielilor pentru înhumarea persoanelor necunoscute şi cele refuzate de rude se efectuează din contul surselor ÎM "Combinatul Servicii Funerare" cu restituirea ulterioară a cheltuielilor respective din bugetul municipal până la sfârşitul anului de gestiune.3.11. înhumările se efectuează doar pe loturile arendate, în locurile libere de înhumări ale cimitirului. In cazul în care mormintele vechi nu sunt înscrise în registrul cimitirului, sunt în stare deplorabilă şi nu pot fi identificate, se permite rearendarea acestor loturi. în acest caz osemintele descoperite la săpatul gropii pentru mormânt sau cavou se reînhumează în mormântul comun pe contul noului concesionar. Reînhumarea se trece în registrul cimitirului. Mormintele care nu prezintă valoare istorică, cu o vechime mai mare de 20 ani, pentru care nu au parvenit adresări din partea rudelor de gr. I şi nu s-au achitat taxele pentru întreţinere, pot fi distribuite altor concesionari pentru rezervare sau înhumare.3.12. In cazul în care la săpatul gropii se descoperă oseminte neidentificate, săpatul se suspendează. Exhumarea se efectuează în prezenţa reprezentantului organelor de drept şi a reprezentantului instituţiei istorico-ştiinţifice (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Republican, Asociaţia ocrotirii monumentelor de istorie şi cultură). Dacă osemintele pot fi identificate sau se constată că ele prezintă interes istorico-ştiinţific, deschiderea mormântului se suspendează definitiv sau până la decizia specială a Consiliului municipal Chişinău, la cererea instituţiei istorico-ştiinţifice. In aceste cazuri mormântul se trece în registrul cimitirului.3.13. Dacă în cazul menţionat în art.3.11 se descoperă obiecte de preţ sau de istorie şi cultură, ele se reînhumează împreună cu osemintele în noul mormânt. Fac excepţie cazurile când, la decizia organelor de specialitate şi a organelor administraţiei publice locale, obiectele pot fi extrase în patrimoniul ţării sau expuse în muzee. In acest caz faptul se documentează printr-un proces-verbal, în care se conţine descrierea obiectelor. Se anexează bonul de predare a obiectelor către instituţiile respective.3.14. Nerespectarea cerinţelor articolelor 3.11 şi 3.12 ale prezentului regulament atrage responsabilitatea penală sau administrativă conform legislaţiei în vigoare.3.15. Preţul arendei pentru înmormântare pe un termen nelimitat este stabilit de Consiliul municipal Chişinău în funcţie de categoria cimitirului, parcela şi sectorul respectiv. Schema cimitirului, preţurile pentru locurile respective se expun pe panoul informativ al administraţiei cimitirului.3.16. Guvernul Republicii Moldova, Primăria sau oricare persoană juridică sau fizică are dreptul să achite total sau parţial taxa pentru lot. 3.17. Rezervarea încetează în următoarele cazuri:
  • la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
  • neachitarea plăţii pentru rezervare;
  • neachitarea taxei anuale pentru întreţinerea cimitirului mai mult de 3 ani pentru loturile rezervate şi neutilizate.
Funerar.md Coroane.md Funeral.md Candele.md Sicriu.md Repatriere.md Pomana.md