RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Кишинёв, Республика Молдова

законодательство

Кресты вдоль дорог начали демонтировать

Кресты вдоль дорог начали демонтировать

В Молдове начали демонтировать кресты и памятники, установленные гражданами вдоль дорог страны. Полностью процесс должен завершиться к концу зимы.

Далее...

Законодательство Республики Молдова

Законодательство Республики Молдова

К сожалению, в законодательстве Республики Молдова нет такого Закона "О погребении и похоронном деле", как, например, в Белоруссии или России. Эта сфера деятельности регламентируется целым рядом различных постановлений, положений и регламентов.

Далее...

Закон РФ №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Закон РФ №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и устанавливает: гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников; гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего; санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения; основы организации похоронного дела в Российской Федерации как самостоятельного вида деятельности.

Далее...

РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 6/10 от 14.05.2009 «Об утверждении тарифов на бронирование на неопределённый срок участков для захоронений и платы за обслуживание муниципальных кладбищ» (RO)

[html][/html]

[html][br] CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU[br]DECIZIE[br]Nr. 6/10 din 14.05.2009[/html]

cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipaleAvînd în vedere nota informativă a ÎM „Combinatul Servicii Funerare” şi în conformitate cu p.14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. a şi art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
 1. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării tarifele pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor, stabilite în funcţie de categoria cimitirului. (Anexa 1).
 2. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele anuale pentru întreţinerea cimitirelor (drumuri, alei, sisteme de comunicaţii, garduri, construcţii etc.) şi menţinerea stării sanitare respective pe teritoriile de uz comun ale cimitirelor municipiului Chişinău. (Anexa 2).
 3. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele pentru accesul unităţilor de transport auto pe teritoriul cimitirelor municipale. (Anexa 3).
 4. Se scutesc şi vor beneficia de reduceri la achitarea taxei anuale de întreţinere a cimitirelor următoarele categorii de populaţie:
  • veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al doilea război mondial şi la acţiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan) - 100%;
  • invalizii de gradele I, II şi III - reducere în mărime de 80%;
  • pensionarii - reducere de 50%.
 5. Se abrogă decizia Primăriei oraşului Chişinău nr.33/2 din 31.10.1995 “Privind aprobarea taxelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi întreţinerea cimitirelor”.
 6. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Alexandru TănaseCONTRASEMNAT: [br] SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu

REGULAMENTUL funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

Anexă la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2011


REGULAMENTUL
funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

Cimitirele oraşului Chişinău reprezintă o zonă comunală cu spaţii verzi a oraşului, fac parte din complexul arhitectonic al Chişinăului şi sunt destinate pentru înhumarea răposaţilor.

Fiind monumente ale istoriei şi culturii, precum şi sanctuar confesional creştinesc, cimitirele oraşului se află în atenţia permanentă a Consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău.

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea despre ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură şi alte legi ale Republicii Moldova.

Prezentul regulament este aprobat de Consiliul municipal Chişinău şi orice modificare se face numai prin decizia acestuia.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Înmormântările şi lucrările aferente, construcţiile monumentelor, cavourilor etc. se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi prezentului regulament.

1.2 Cimitirele umane existente sunt supuse din punct de vedere urbanistic sanitar şi edilitar prevederilor legale.

1.3 Cimitirele existente în Chişinău se împart în patru categorii:

• Categoria I - cimitirul Central;

• Categoria II - cimitirele Doina, Sf. Treime, Catolic, Evreiesc;

• Categoria III - cimitirele Buiucanii Vechi, Ştefan Ciobanu, Băcioii Noi;

• Categoria IV - cimitirele Petricani, Sculeni, Ciocana.

1.4 Modificarea categoriei cimitirelor şi stabilirea categoriei celor noi înfiinţate se face de către Consiliul municipal Chişinău.

1.5 Înființarea unor noi cimitire se efectuează prin decizia Consiliului municipal Chişinău.

1.6 Loturile de pământ destinate înhumărilor la cimitirul Central se distribuie persoanelor decorate cu distincţii în muncă şi luptă (Ordinul Republicii, Ordinul "Ştefan cel Mare") sau cu distincţii de stat ale fostei URSS similare acestora.

1.7 În locurile speciale din cimitirul Central în limita disponibilităţii, la propunerea unor instituţii publice, primarul general aprobă distribuirea sau concesionarea de loturi pentru înhumarea unor personalităţi marcante ale Republicii Moldova.

1.8 Beneficiază de dreptul rezervării loturilor la cimitirul Central şi rudele de gradul I a persoanelor decedate şi înmormântate aici, în baza actelor de confirmare a gradului de rudenie. După caz se permite înhumarea rudelor în aceleaşi morminte.

II. ÎNMORMÎNTÂRILE

2.1. Înhumările pot fi provizorii sau pe termen nelimitat.

2.2. Înhumările provizorii se efectuează în parcele speciale, destinate înmormântărilor provizorii.

2.3. Înhumările provizorii pot fi efectuate în cazurile în care transportarea răposatului este interzisă de organele medico-sanitare sau în cazurile în care cei care înmormântează îşi asumă obligaţiunea de a transfera osemintele în alt cimitir sau în alt loc destinat înmormântării pe termen nelimitat.

2.4. La concesionarea locului pentru înhumare provizorie, în afară de costul arendei, solicitantul achită şi costul reînhumării osemintelor precedente.

2.5. Înmormântările se fac pe baza adeverinţelor de înhumare, eliberate de Oficiul Stării Civile.

2.6. Înhumarea celor decedaţi în alte localităţi se efectuează pe baza autorizaţiilor sanitare de transport.

2.7. Depunerea răposatului în biserică (criptă) se permite numai pe baza certificatului de îmbălsămare, dacă de la survenirea decesului au trecut nu mai mult de 72 ore. Nu pot fi aduşi în biserică (criptă) decedaţii în urma unor boli contagioase (holeră, pestă).

2.8. Deschiderea mormintelor sau exhumarea se permite numai de la 1 noiembrie până la 31 martie şi nu mai devreme de 7 ani de la înhumare. Acest act se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, în prezenţa rudelor sau a reprezentantului lor, care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Deschiderea mormântului şi exhumarea se consemnează într-un proces-verbal, cu anexarea acestuia în registrul cimitirului.

2.9. În cazurile prevăzute de lege, deschiderea mormântului sau exhumarea se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, conform deciziei organelor respective, în prezenţa reprezentantului lor oficial, a rudelor sau a reprezentantului lor care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Extrasul din procesul-verbal se anexează în registrul cimitirului.

2.10. Înmormântarea celor căzuţi pentru patrie se efectuează cu consimțământul rudelor, în locurile determinate de Primărie şi din mijloacele financiare ale bugetului municipal.

2.11. Cetăţenii altor ţări, căzuţi în lupte pe teritoriul Moldovei, se înmormântează pe contul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici ai acestor state sau conform unei decizii speciale a Primăriei, cu consimțământul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici, în locul special destinat şi din contul mijloacelor financiare ale bugetului municipal. In alte cazuri înhumarea se efectuează în mormântul comun, din bugetul municipal.

[pagebreak]

III. LOTURILE PENTRU MORMINTE

3.1. Loturile pentru înhumare sunt repartizate în parcele şi sectoare numerotate, la fel ca şi mormintele, sunt descrise grafic şi analitic.

3.2. Parcelele, sectoarele şi mormintele sunt schiţate şi trecute în registru, cu înscrierea numelor arendaşilor şi datei înmormântării răposaţilor.

3.3. Conform datelor din registru se eliberează, contra taxei stabilite,certificate a arendă.

3.4. Din lipsă de spaţiu disponibil este stopată arendarea locurilor la cimitirul Central.

3.5. Posesorul certificatului de arendă dispune de lotul arendat numai în scop de înhumare. Lotul arendat poate trece în posesia unei alte persoane, dacă acesta este membru al familiei arendaşului la decizia lui sau ca moştenire. Arendaşul îşi asumă responsabilitatea pentru întreţinerea mormântului şi a lotului.

3.6. Arendaşul are dreptul să renunţe la concesiune. In acest caz, el îşi asumă obligaţiunea de a exhuma şi transfera osemintele în alt loc sau achită costul reînhumării osemintelor în mormântul comun.

3.7. Pentru arendarea loturilor pe termen nelimitat, se depune cererea respectivă către organele corespunzătoare cu achitarea taxei respective. Concesiunea se înscrie în registru, în baza căruia se eliberează, contra taxei stabilite, autorizaţia corespunzătoare. Fiecare beneficiar poate arenda cel mult 3 loturi destinate înhumării pe un termen nelimitat.

3.8. Loturile pentru înmormântare prezintă o porţiune dreptunghiulară de teren cu dimensiunile de 2,50 x 1,20 m, cu intervale de 0,30 m pentru cel puţin 2 laturi ale lotului arendat. Pentru construcţia cavourilor se stabilesc dimensiunile de 2,80 x 1,20 m pentru un loc de înhumare.

3.9. Mormintele comune sunt destinate înhumării defuncţilor neidentificaţi, decedaţilor fără rude sau decedaţilor a căror înhumare a fost refuzată de rude sau alte persoane. Dimensiunile mormintelor comune sunt limitate numai de cerinţele organelor medico-sanitare. Pe locul înhumării se instalează doar un pilon cu numărul respectiv. Numele înhumaţilor se scrie pe crucea comună.

3.10. Acoperirea cheltuielilor pentru înhumarea persoanelor necunoscute şi cele refuzate de rude se efectuează din contul surselor ÎM "Combinatul Servicii Funerare" cu restituirea ulterioară a cheltuielilor respective din bugetul municipal până la sfârşitul anului de gestiune.

3.11. înhumările se efectuează doar pe loturile arendate, în locurile libere de înhumări ale cimitirului. In cazul în care mormintele vechi nu sunt înscrise în registrul cimitirului, sunt în stare deplorabilă şi nu pot fi identificate, se permite rearendarea acestor loturi. în acest caz osemintele descoperite la săpatul gropii pentru mormânt sau cavou se reînhumează în mormântul comun pe contul noului concesionar. Reînhumarea se trece în registrul cimitirului. Mormintele care nu prezintă valoare istorică, cu o vechime mai mare de 20 ani, pentru care nu au parvenit adresări din partea rudelor de gr. I şi nu s-au achitat taxele pentru întreţinere, pot fi distribuite altor concesionari pentru rezervare sau înhumare.

3.12. In cazul în care la săpatul gropii se descoperă oseminte neidentificate, săpatul se suspendează. Exhumarea se efectuează în prezenţa reprezentantului organelor de drept şi a reprezentantului instituţiei istorico-ştiinţifice (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Republican, Asociaţia ocrotirii monumentelor de istorie şi cultură). Dacă osemintele pot fi identificate sau se constată că ele prezintă interes istorico-ştiinţific, deschiderea mormântului se suspendează definitiv sau până la decizia specială a Consiliului municipal Chişinău, la cererea instituţiei istorico-ştiinţifice. In aceste cazuri mormântul se trece în registrul cimitirului.

3.13. Dacă în cazul menţionat în art.3.11 se descoperă obiecte de preţ sau de istorie şi cultură, ele se reînhumează împreună cu osemintele în noul mormânt. Fac excepţie cazurile când, la decizia organelor de specialitate şi a organelor administraţiei publice locale, obiectele pot fi extrase în patrimoniul ţării sau expuse în muzee. In acest caz faptul se documentează printr-un proces-verbal, în care se conţine descrierea obiectelor. Se anexează bonul de predare a obiectelor către instituţiile respective.

3.14. Nerespectarea cerinţelor articolelor 3.11 şi 3.12 ale prezentului regulament atrage responsabilitatea penală sau administrativă conform legislaţiei în vigoare.

3.15. Preţul arendei pentru înmormântare pe un termen nelimitat este stabilit de Consiliul municipal Chişinău în funcţie de categoria cimitirului, parcela şi sectorul respectiv. Schema cimitirului, preţurile pentru locurile respective se expun pe panoul informativ al administraţiei cimitirului.

3.16. Guvernul Republicii Moldova, Primăria sau oricare persoană juridică sau fizică are dreptul să achite total sau parţial taxa pentru lot.

3.17. Rezervarea încetează în următoarele cazuri:

 • la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
 • neachitarea plăţii pentru rezervare;
 • neachitarea taxei anuale pentru întreţinerea cimitirului mai mult de 3 ani pentru loturile rezervate şi neutilizate.
[pagebreak]

IV. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

4.1 Beneficiarii concesiunilor pe termen nelimitat pot executa în limitele suprafeţelor deţinute următoarele construcţii în condiţiile legii:

a. la suprafaţă: capele, mausolee, monumente, construcţii şi amenajări funerare.

b. în subteran: cripte, bolţi, cavouri, gropi zidite cu câte unul, două sau trei locuri suprapuse.

4.2 Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile concesionate se face de către IM Combinatul Servicii Funerare - pentru cripte, bolţi, cavouri subterane, gropi zidite cu unul, două sau trei locuri suprapuse, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, lucrări de artă, construcţii şi amenajări funerare prin eliberarea autorizaţiei de executare a lucrărilor contra taxei stabilite de întreprindere.

4.3 Lucrările se execută numai pe porţiunea lotului arendat şi se limitează la cele strict necesare, care nu pot fi efectuate în afara cimitirului.

4.4 Lucrările pot fi executate de atelierele direcţiei cimitirului, alte ateliere autorizate sau de înşişi arendaşi.

4.5 Depozitarea pe lot a materialelor necesare este interzisă şi se permite numai contra taxei respective în locurile special destinate de pe teritoriul cimitirului.

4.6 Termenul de construcţie se limitează la strictul necesar şi numai în limita orarului zilelor de lucru. Se interzice efectuarea lucrărilor în zilele de sâmbătă şi duminică pentru motivul fluxului sporit de vizitatori. Pentru depăşirea termenelor stabilite de administraţia cimitirului se aplică amenzile respective.

4.7 Finisarea lucrărilor se consemnează prin act în prezenţa reprezentantului oficial al administraţiei cimitirului, după curăţarea definitivă a lotului de deşeurile de pe urma lucrărilor.

4.8 Orice acces al mijloacelor de transport sau uneltelor motrice se permite numai în limitele strict necesare, determinate de administraţia cimitirelor contra taxei fixate.

4.9 Mormintele şi monumentele declarate patrimoniu naţional, obiecte de artă sau de istorie şi cultură pot fi demolate, transferate, modificate sau renovate numai cu autorizaţia în scris a Primăriei. 

V. ACCESUL ÎN CIMITIR SI ÎNGRIJIREA MORMINTELOR

5.1 Accesul în cimitir se permite numai în vestimentaţie decentă, comportarea fiind corespunzătoare unui loc sacru.

5.2 Accesul este permis:

• de la 01.10-până la 31.03, între orele 8.00-17.00;

• de la 01.04 - până la 30.09, între orele 7.00-20.00.

5.3 În cimitir se interzice:

• circulaţia în afara aleilor sau cărărilor;

• orice acţiune asupra florei, faunei sau mormintelor şi monumentelor străine;

• plantarea oricăror arbori Iară permisiunea direcţiei cimitirului;

• afişarea reclamelor sau materialelor informative în afara locurilor special destinate.

5.4 Cazurile nedefinitivate se rezolvă de administraţia cimitirului în baza prezentului regulament, în alte cazuri contradictorii - de Primărie sau organele de drept.

5.5 îngrijirea mormintelor se efectuează de către arendaş sau altă persoană fizică sau juridică cu autorizaţia arendaşului. îngrijirea mormintelor poate fi efectuată de către serviciile respective ale administraţiei cimitirului, conform contractului corespunzător, contra taxei stabilite.

5.6 Îngrijirea mormintelor incluse într-un memoriu ce prezintă interes istorico-cultural se efectuează din contul bugetului municipal, în conformitate cu decizia Consiliului municipal, Primăriei sau Guvernului Republicii Moldova.

5.7 Îngrijirea mormintelor cetăţenilor altor ţări, căzuţi pe teritoriul Moldovei, în cazul în care nu şi-o asumă rudele decedatului sau reprezentanţa diplomatică, se efectuează de către serviciile din subordinea administraţiei cimitirului, din contul bugetului municipal, în limitele stabilite de către Consiliul municipal Chişinău.

VI. OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI CIMITIRELOR

6.1 Administraţia cimitirului este obligată:

• să întreţină cimitirul conform regulilor de întreţinere a scuarurilor din oraş;

• să menţină ordinea publică în mod corespunzător locului sacru;

• să asigure paza cimitirului şi a obiectivelor din cimitir;

• să asigure, contra plată, punerea la dispoziţia solicitanţilor a obiectelor de ritual religios;

• să pună la dispoziţia solicitanţilor, conform taxei stabilite, unelte de lucru pentru îngrijirea mormintelor şi executarea lucrărilor necesare.

6.2 Comportarea indecentă în cimitir din partea lucrătorilor cimitirelor, mai ales în decursul funeraliilor, se consideră drept încălcare gravă a regulamentului şi atrage după sine concedierea imediată a vinovatului, cu compensarea în modul stabilit de legislaţie a prejudiciilor morale.

6.3 Nerespectarea regulamentului atrage după sine răspundere conform legislaţiei în vigoare.

 

SECRETAR AL CONSILIULUI       Valeriu DIDENCU

РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 4/11 от 15.04.2010 «об утверждении Регламента функционирования кладбищ в мун. Кишинэу» (RO)


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 4/11 din 15 aprilie 2010

cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău 

Având în vedere nota informativă prezentată de ÎM Combinatul Servicii Funerare, în temeiul art. 14(2) lit. b) şi art.19(4) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

 1. Se aprobă şi se pune în aplicare, cu începere de la data publicării în mass-media locale, Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău (se anexează).
 2. Se abrogă Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 17.03.2000 "Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău".
 3. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Ghenadie DumanschiCONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI     Valeriu Didencu

Информация от Центра Судебной Медицины РМ (RO)

Conservarea (îmbălsămarea) temporară a cadavrelor se face la solicitare.

Referitor la certificatul medical constatator al decesului informăm:

Conform ordinului nr. 132047/50 din 29.04.2004 şi ordinului nr. 23 13 din 15.02.2006 „Despre modificarea ordinului Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50din 29.04.04 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora", de care se conduce tot sistemul de sănătate, inclusiv medicul de familie, certificatul medical, după completare, se înmânează rudelor decedatului (descendenţilor defunctului: soţului (soţiei), supravieţuitor(oare), părinţilor, copiilor), persoanelor împuternicite de către administraţia publică locală (primăria) sau organele de urmărire penală, care au solicitat examinarea cadavrului, la prezentarea buletinului de identitate a acestora, care se semnează atât pe avizul de eliberare a certificatului medical, cât şi în formularul 106-1/e „Registru de evidenţă privind eliberarea certificatelor medicale constatatoare ale decesului".

Eliberarea cadavrului fără certificatul medical constatator al decesului este interzisă.

Instituţiile medicale din republică abilitate cu dreptul de eliberare a certificatelor medicale sunt: spitale, instituţii de asistenţă medicală primară, dispensare, sanatorii, Centrul de Medicină Legală.

Certificatul medical constatator al decesului poate fi eliberat şi de către medicul de familie, care a stabilit decesul în condiţii extraspitaliceşti, inclusiv în cazul persoanelor în vârstă aptă de muncă cu afecţiuni grave cronice confirmate, care au condiţionat cauza decesului - doar în baza datelor documentate ale aflării anterioare a decedatului la evidenţă, a examinării externe a cadavrului şi în cazul lipsei semnelor, sau suspiciuni la moarte violentă. La prezenţa semnelor de moarte violentă, sau suspiciuni la aceasta, medicul care a constatat decesul va apela la organele de drept.

In toate cazurile ale decesului de moarte violentă, sau suspiciune la acesta (leziuni corporale mecanice, otrăviri, asfixie mecanică, acţiunea temperaturilor extremale, electrotraumatismul, avortul ilegal etc.), în cazuri ale decesului subit al copiilor care nu s-au aflat sub supravegherea medicală, persoane decedate neidentificate, precum şi în cazuri de reclamaţii ale rudelor ce ţin de calitatea tratamentului şi diagnosticului, certificatele medicale constatatoare ale decesului se eliberează de către expertul judiciar medic-legist după autopsie, potrivit prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.

Necesitatea de a trimite cadavrul la Centrul de Medicină Legală o decide ofiţerul de urmărire penală sau procurorul.

Anexe:

 • copia ordinului nr. 132/47/50 din 29.04.2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora" (15 file)
 • copia ordinului nr. 72/23/13 din 15.02.2006 „Despre modificarea ordinului Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50 din 29.04.04 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora" (2 file).
 • copia catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale.

Закон РБ №55-З «О погребении и похоронном деле»

Закон РБ №55-З «О погребении и похоронном деле»

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и устанавливает: гарантии погребения умершего с учетом выраженного им при жизни волеизъявления и пожелания родственников; гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего; санитарные и природоохранные требования к размещению и содержанию мест погребения; основы организации похоронного дела в Республике Беларусь как самостоятельного вида деятельности.

Далее...

Закон (н)ПМР №152-З «О погребении и похоронном деле»

Закон (н)ПМР №152-З «О погребении и похоронном деле»

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с погребением умерших, и устанавливает: гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников; гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего; санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест погребения; основы организации похоронного дела в Приднестровской Молдавской Республике как самостоятельного вида деятельности.

Далее...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РМ № 1442 от 19.12.2006 "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пособий на погребение"


Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1442
от 19.12.2006
об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пособий на погребение

Опубликован : 29.12.2006 в Monitorul Oficial Nr. 199-202 статья № : 1544ИЗМЕНЕНО
ПП290 от 07.05.13, МО104-108/10.05.13 ст.347
ПП651 от 20.07.2010, МО129-130/27.07.2010 ст.736

Во исполнение положений Закона о пособиях социального страхования по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV от 22 июля 2004 г. Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пособий на погребение согласно приложению № 1.
 2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства согласно приложению № 2.
Премьер-министр Василе ТАРЛЕВКонтрассигнуют:[html] министр здравоохранения и социальной защиты Ион Абабий
министр финансов Михаил Поп[/html]

Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 1442 от 19 декабря 2006 г.

Список
постановлений Правительства,
признанных утратившими силу

 1. Постановление Правительства № 639 от 10 июля 1997 г. "Об установлении некоторых пособий" (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., № 53, ст. 581).
 2. Пункт 4 Постановления Правительства № 738 от 2 августа 1999 г. "О минимальном размере пенсии по возрасту" (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 83-86, ст.771).
 3. Глава VII Положения о порядке выплаты пенсий, утвержденного Постановлением Правительства № 868 от 22 сентября 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 106-108, ст. 936).

ПОЛОЖЕНИЕ о кладбищах

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Молдова
N 1072 от 22 октября 1998 г.
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о кладбищах
Prezentul Regulament reglementează modul înfiinţării, extinderii, închiderii, lichidării şi administrării cimitirelor, precum şi modul rezervării locurilor pentru înmormântarea şi reînmormântarea decedaţilor, executării lucrărilor în cimitire.

Regulamentul apără dreptul fiecărui cetăţean al Republicii Moldova la înmormântare după obiceiurile poporului său şi la păstrarea mormîntului.

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. В Республике   Молдова  кладбища  находятся  в  ведении   органов местного    публичного   управления.   Захоронения   и   перезахоронения осуществляются только на основании настоящего положения.

    2. Образование,  расширение  и управление кладбищами  осуществляются согласно решениям примэрий муниципиев, районных исполнительных комитетов в  соответствии с действующими законодательными и нормативными актами  и настоящим положением.

    Земельный участок  для кладбища традиционного захоронения выделяется в  соответствии  с  генеральным  планом  города,  утвержденным  согласно строительным нормам и правилам из расчета 0,24 га на 1000 жителей.

    Для нескольких  близлежащих  населенных  пунктов  из  состава  одной примэрии  и с числом жителей менее 1000 человек может быть выделен общий земельный участок.

    3. Каждое кладбище   постоянно  должно  иметь  свободный   земельный участок для захоронения из расчета 0,06 га на 1000 жителей.

    4. Санитарно-защитная  зона  (от кладбища до края  селитебной  зоны) должна определяться согласно техническим нормативам планировки городов.     После закрытия  кладбища,  по  истечении  15  лет  после  последнего захоронения,  ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена до 100 м.

    В случае, когда  кладбище  расположено  выше потока  грунтовых  вод, откуда  поступает  вода  в  колодцы, каптажи  и  другие  устройства  для децентрализованного  водоснабжения  сельских  населенных пунктов  и  при санитарно-гигиеническом  обосновании санитарно-защитная зона может  быть увеличена  до  500 м, а при расположении кладбища ниже потока  грунтовых вод - уменьшена до 100 м.

    На территории   санитарно-защитной  зоны  запрещается  строительство любых объектов.

    5. На территории  кладбища не разрешается строительство  водопровода для   питьевой  воды.  Кладбище  должно  иметь  водопровод  только   для поливочных целей.

    6. Не разрешается строительство кладбищ на территориях:

 • санитарно-защитной   зоны   источников  водоснабжения,   минеральных источников и санитарно-защитной зоны курорта;
 • с выходами на  поверхность  сильно  трещиноватых пород  и  в  местах выклинивания водоносных горизонтов;
 • на берегах рек, используемых населением для различных целей.
    7. Земельный  участок под кладбище должен соответствовать  следующим требованиям:
 • иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту и открытым водоемам, используемым для хозяйственных целей;
 • не затопляться при паводках;
 • не быть подверженным оползням и обвалам;
 • максимальный уровень грунтовых вод должен быть на глубине не менее 2 м от поверхности;
 • иметь сухую пористую  почву,  обеспечивающую воздухопроницаемость  и быстрое просыхание;
 • иметь надлежащие благоустроенные и озелененные подъездные пути.
    Примечание. При отсутствии земельного участка, удовлетворяющего этим требованиям,  отведенный  под  кладбище участок  должен  быть  обеспечен дренажем.

    8. Каждая составляющая часть культа (религиозных общин, монастырей), в   установленном  порядке  признанная  государством,  вправе  иметь  на кладбище  отдельный  участок  для захоронения  своих  верующих,  которая должна  содержать  его самостоятельно или совместно с другими  общинами.

Правила   их   функционирования  устанавливаются   центральным   органом соответствующего культа с соблюдением требований настоящего положения.

    Передача отдельного  участка  производится по  акту  инвентаризации, составленному   комиссией,  созданной  из  представителей  администрации кладбища  и  религиозной  общины, согласованному с  центральным  органом соответствующего  культа  и  утвержденному органом  местного  публичного управления.   К   акту  прилагается  журнал  захоронений  и   надгробных сооружений.

    По предложению  религиозных общин, зарегистрированных на  территории населенного  пункта,  на территории кладбища  разрешается  строительство объектов  культа за их счет и за счет других спонсоров по согласованию с органами местного публичного управления.

    9. Администрация  кладбища  ведет аналитический и  графический  учет могил умерших.

    Территория каждого     нового    и    реконструируемого     кладбища систематизируется  и  с помощью пешеходных аллей делится на  кварталы  и ряды  на основании проектной документации, составленной и утвержденной в установленном   порядке.   Ряды  и  места  захоронения  нумеруются   для облегчения их нахождения.

    Места внутри квартала могут быть пересмотрены.

[pagebreak]    10. На кладбищах создаются благоустроенные санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.   

Контроль за санитарным  состоянием  кладбищ  осуществляется  Центром гигиены и эпидемиологии.

    11. Эксплуатация  и  содержание  кладбищ, в том  числе  мемориальных военных,  финансируются  за счет местных бюджетов (религиозных общин)  и доходов от предоставления услуг по захоронению.

    12. Необходимые  расходы  по  захоронению  и  содержанию  памятников воинов  -  граждан  других  стран,  погибших  на  территории  Республики Молдова а также умерших идентифицированных иностранных граждан, не имевших места жительства,   несут   соответствующие  государства  через   дипломатических представителей,  если  с  этими  государствами  имеются  соответствующие соглашения.

В других случаях необходимые расходы по захоронению и содержанию могил не имевших места жительства или неидентифицированных умерших лиц несут органы местного публичного управления

[Пкт.12 изменен PG1412/26.11.03 MO239/05.12.03

т.1465]

II. БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ

    13. Места захоронения  на  кладбищах  могут  быть  забронированы  на неограниченный срок.

    14. Тарифы на  бронирование, а также на другие погребальные  услуги, утверждаются органами местного публичного управления.

    15. Договор на  бронь заключается администрацией кладбища по  личным заявлениям граждан, желающих забронировать места.

    16. Одной семье   разрешается   бронировать  не  более   трех   мест захоронения,  при этом им рекомендуется построить склеп. На этих  местах (в  склепе)  могут быть похоронены владелец брони, супруг  (супруга),  а также  близкие  родственники.  Они могут передаваться  только  в  прямое наследство или в дар.

    17. Полученные  по  наследству  места захоронения  освобождаются  от уплаты тарифa за бронирование.

    18. Бронь аннулируется:

 • по истечении срока договора;
 • когда забронированное место заброшено (считаются заброшенными места, где  нет  никаких  признаков надгробий -  крестов,  ограждений,  лампад, насаждений,   других  сооружений)  и  если  по  истечении  3  лет  после письменного  предупреждения  (с уведомлением о получении)  бронировавший место не является к администрации кладбища;
 • при письменном отказе бронировавшего место;
 • при неуплате за бронь;
 • когда бронировавший  место умер и похоронен на другом кладбище  (при представлении  соответствующих  документов, подтверждающих его смерть  и захоронение).

III. ЗАХОРОНЕНИЯ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ

    19. Для каждого захоронения отводится участок земли площадью 3,8 кв. м. Расстояние между могилами по длинной и короткой сторонам могил должно быть не менее 0,5 и 0,5 м соответственно.

    Длина ямы должна  быть не менее 2 м, ширина - 1 м, глубина -1,5 м  с учетом местных почвенно-климатических условий.

    При захоронении    умерших   детей   размеры   могил   могут    быть соответственно уменьшены.

    Места для перезахоронения останков должны иметь размеры 1 х 1 м.

    От дна ямы до  уровня стояния грунтовых вод должно быть не менее 0,5 м.

    Над каждой ямой  должна  быть  могила высотой 0,5 м  от  поверхности земли  или  могильная  плита. Могила должна выступать за  края  ямы  для защиты ее от поверхностных вод.

    20. Захоронения  производятся  только на основании  свидетельства  о смерти,  выданного отделом записи актов гражданского состояния,  который зарегистрировал  смерть, - в городской местности и примэрии - в сельской местности.

    21. В случае,  когда  уполномоченными органами ведется  следствие  о причинах смерти, захоронение производится только на основании разрешения соответствующих органов.

    22. Захоронение умерших, привезенных из других мест, производится на основании справки территориального центра превентивной медицины (с места смерти) и свидетельства о смерти.

    23. Для перевозки  умершего  с  места смерти к месту  захоронения  в другую  местность необходимо получить справку-разрешение на перевозку от территориального  центра  превентивной медицины и  заключение  лечебного учреждения о причине смерти.

    24. Перед перевозкой   умерший   должен  быть  забальзамирован   для длительного  хранения.  От момента наступления смерти до  захоронения  в этом случае должно пройти не более пяти дней.

    25. При перевозке  умерших  от  особо опасных  болезней  запрещается открывать гроб.

[pagebreak]    26. Захоронения  могут производиться напрямую либо с предварительным содержанием умерших в часовне.

    Умершие могут  содержаться  в часовне (церкви) не более 72  часов  с момента  смерти  только с разрешения компетентного  санитарного  органа, выданного  на  основании  справки  о  бальзамировании  и  с  оплатой  по утвержденным тарифам.

    Не могут содержаться   в  часовне  (церкви)  умершие  в   результате инфекционного   заболевания   и   других   болезней,   диагностированных медиками-паталогоанатомами.

    27. Порядок захоронения  умерших от условно инфекционных заболеваний определяется территориальным центром превентивной медицины.

    28. Захоронения  производятся  в  обычных ямах, выстроенных  ямах  и склепах.

    29. Захоронения    в    забронированных   местах   производятся    в установленном   порядке  по  генеральной  схеме  систематизации  каждого кладбища.

    30. По желанию  родственников перезахоронение останков допускается с разрешения территориального центра превентивной медицины.

    31. Эксгумацию   останков  из  могил  рекомендуется  производить   в холодное время года, днем, в присутствии представителей органов местного публичного управления и территориального центра превентивной медицины.

    Открывать могилы разрешается независимо от даты захоронения в случае уголовного  преследования  только на основании разрешения судьи по уголовному преследованию  и  уведомления  одного из членов  семьи  умершего,  в назначенное указанными органами время.

[Пкт.31 абз. изменен PGC1110/11.09.03, MO04/26.09.03 ст.1177]

Открытие могил  и  перезахоронение осуществляются  при  обязательном присутствии  прямых  родственников или, по специальной  доверенности,  - доверенного   лица  семьи  умершего  и  под  присмотром   ответственного работника  кладбища, а все операции отмечаются в регистрационном журнале захоронений, в котором расписываются обе стороны.

32. Захоронение   умерших   за   Родину  производится   с   согласия родственников   на  мемориальных  военных  кладбищах,  а  в  случае   их отсутствия  -  в  определенных органами местного  публичного  управления местах на существующих кладбищах, за счет местных бюджетов.

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА КЛАДБИЩАХ

    33. На строительство  склепов  и надмогильных памятников высотой  до 1,75  м  разрешение дается администрацией кладбищ или других органов,  в ведении которых кладбища находятся.

    Строительство  памятников высотой более 1,75 м может быть  выполнено только  с  разрешения  органов архитектуры органов  местного  публичного управления.

    Ограждение кладбищ выполняется на основании утвержденного проекта.     Ограждение могил  выполняется  согласно  проекту строительства  и  с письменного согласия администрации кладбища.

    34. На забронированных на кладбищах местах разрешается строительство склепов в 1-3 уровня.

    35. Работы выполняются    в   пределах   забронированного    участка мастерскими,  имеющими разрешение, мастерскими кладбищ либо собственными силами бронировавшего.

    Окончание работ   оформляется  актами  в  присутствии   официального представителя  администрации кладбища после окончательной уборки участка от строительного мусора.

V. ЗАКРЫТИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛАДБИЩ

    36. Непригодные   для   захоронения   кладбища   (не   соответствуют санитарным  требованиям, в которых нет мест для захоронения, захоронения производятся  крайне  редко  и другие причины)  закрываются  по  решению органа   местного  публичного  управления  по  согласованию  с   местным религиозным обществом и территориальным центром превентивной медицины. О закрытии кладбища сообщается в местной печати.

    37. В случае,  когда на кладбище нет места для новых захоронений, но есть места в семейных могилах, допускается частичное закрытие кладбища.

    38. Использование  закрытого  кладбища  или  отдельного  участка  на действующем кладбище для вторичного захоронения допускается только через 15   лет   после  последнего  захоронения  (кладбищенский   период)   на неухоженных, заброшенных местах.

    В отдельных случаях, когда условия размещения кладбища благоприятны, этот  срок,  по  согласованию  с  территориальным  центром  превентивной медицины, может быть уменьшен до 10 лет.

    39. Недействующие  кладбища  и  места  захоронения,  а  также  места захоронения  воинов  - участников различных военных действий -  являются культурными и историческими памятниками.

    На территории  таких  кладбищ запрещается  строительство  каких-либо зданий или сооружений, не связанных с их деятельностью.

    40. Могилы и памятники, объявленные национальным достоянием, объекты искусства  или  исторические  и культурные объекты могут  быть  снесены, перенесены,  изменены  только с разрешения органов  местного  публичного управления.

    41. Полностью   или   частично   закрытые  кладбища   содержатся   в соответствии с настоящим положением.

    42. В исключительных   случаях,   вызванных   природными   явлениями (оползни,   затопления   и  др.),  недействующее  кладбище  может   быть ликвидировано  или перенесено на новое место по решению органа  местного публичного управления.

    О принятом решении сообщается в местной прессе за год до ликвидации.   

В этот период   заинтересованные  лица  могут  перенести  останки  и надгробные  сооружения  на другое кладбище за счет  финансовых  средств, предусмотренных на строительство нового кладбища.

    43. Перенос останков осуществляется с соблюдением требований раздела III настоящего положения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    44. Режим работы  кладбищ  утверждается органом местного  публичного управления.

    45. Органы, эксплуатирующие  кладбища, обязаны содержать кладбища, а также  находящиеся  на  их  территории  здания,  сооружения,  надгробные памятники в надлежащем санитарно-техническом состоянии и обеспечивать их охрану.

    Несоблюдение   требований  настоящего  положения  влечет  за   собой ответственность согласно действующему законодательству.

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter