RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

legislaţie

Urmașii răposaților ar putea pierde locul la cimitir dacă nu se prezintă

Urmașii răposaților ar putea pierde locul la cimitir dacă nu se prezintăProblema locurilor de veci a generat o polemică aprinsă în mediul virtual după ce administrația de la Servicii Funerare a plasta un avertisment pe toate mormintele din Cimitirul Central din Capitală, inclusiv pe cele care prezintă valoare istorică.CHIȘINĂU, 11 apr — Sputnik. Anunțul făcut de administrația Combinatului Servicii Funerare din Chișinău a generat o polemică aprinsă în mediul virtual. Aceștia au plasat un avertisment pe mai multe morminte din Cimitirul Central în care urmașii răposaților sunt rugați să se prezinte, în termen de șase luni, la administrația cimitirului pentru a beneficia de păstrarea lotului cu scop de refolosire pentru rudele de gradul întâi. Află mai mult...

Demontarea mormintelor vechi este o crimă

Demontarea mormintelor vechi este o crimăCimitirele cu mormintele lor vechi reprezintă o arhiva în aer liber unde noi putem citi istoria orașului și a țării.Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, a declarat într-un interviu pentru Sputnik Moldova că "inițiativa administrației Cimitirului din strada Armenească de a demonta pietrele funerare care au peste o sută de ani și de a refolosi respectivele morminte este calificată drept crimă și se pedepsește conform art. 222 al Codului Penal "Profanarea mormintelor". Află mai mult...

A început demontarea crucilor pe marginea drumurilor

A început demontarea crucilor pe marginea drumurilorAngajații de la Ministerul Transporturilor au început lucrările de demontare a obiectelor funerare de pe șoseaua Chisinau-Hancesti.CHIȘINĂU, 18 nov — Sputnik. În dimineața zilei de vineri, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a demarat scoaterea obiectelor funerare de pe drumul R3 Chisinau-Hâncesti. Află mai mult...

Demontarea crucilor de pe marginea drumurilor: poziția Bisericii

Demontarea crucilor de pe marginea drumurilor: poziția BisericiiDupă apariția în presă a știrii despre decizia de demontare a crucilor și obiectelor funerare amplasate pe marginea drumurilor, Mitropolia Moldovei şi-a expus punctul de vedere oficial în această chestiune.CHIȘINĂU, 18 aug – Sputnik. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) a emis un ordin privind demontarea crucilor și obiectelor funerare amplasate pe marginea drumurilor. Solicitat de Sputnik Moldova, Preotul Mihail Bortă, consilier în cadrul Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass Media, a anunţat poziția oficială a Mitropoliei Moldovei în această privință. Află mai mult...

Legea României №102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

Legea României №102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

Parlamentul României

Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

În vigoare de la 09.10.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Principii

Art. 1.

(1) Prezenta lege stabileşte drepturile şi obligaţiile în legătură cu activităţi funerare, cimitire şi crematorii umane.(2) Prevederile prezentei legi se aplică:a) cultelor, bisericilor şi comunităţilor religioase, denumite în continuare culte, autorităţilor administraţiei publice locale, operatorilor economici, fundaţiilor şi asociaţiilor, care deţin în proprietate, în administrare sau în întreţinere cimitire în funcţiune sau închise, opere comemorative sau crematorii umane;b) persoanelor fizice şi/sau juridice care prestează servicii funerare, precum şi activităţi legate de întreţinerea şi funcţionarea cimitirelor, a operelor comemorative sau a crematoriilor umane.(3) În cazul mormintelor şi/sau al operelor comemorative de război, prevăzute în Lista monumentelor istorice, dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare.(4) În cazul înhumării fătului născut mort ori a unor părţi sau organe umane se aplică prevederile prezentei legi, în măsura în care nu există prevederi legale contrare.

Art. 2.

(1) Oricine are dreptul la o înmormântare decentă şi la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului.(2) La stabilirea locului de veci şi organizarea serviciilor funerare, persoanele în drept şi prestatorii serviciilor funerare sunt obligaţi să colaboreze între ei, să ţină cont de voinţa exprimată pe timpul vieţii de către defunct sau, în lipsa acesteia, vor ţine seama de apartenenţa religioasă a defunctului.(3) Înmormântarea poate fi religioasă sau laică. Înmormântarea religioasă are loc cu respectarea canoanelor, obiceiurilor locului, tradiţiilor şi regulamentelor cultului respectiv. În cazul înmormântării laice, organizatorii stabilesc modul de desfăşurare a procesiunii funebre.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 3.

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) cimitir - spaţiul situat în intravilanul sau extravilanul localităţii, care a fost, este sau va fi destinat înhumării;b) opere comemorative de război - edificiile, monumentele de artă, plăcile şi altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări, astfel cum sunt definite aceste opere la art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificările ulterioare;c) lucrări funerare supraterane - însemnele, bordurile, împrejmuirile, lespezile, obeliscurile sau orice alte lucrări de artă pentru înhumare;d) lucrări funerare subterane - criptele pentru locuri de înhumare;e) zone protejate - zonele de locuit, zonele balneoclimaterice, zonele de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale, unităţile sanitare şi unităţile de învăţământ.

SECŢIUNEA a 3-a Cimitirul

Art. 4.

Cimitirul se poate afla în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, a cultelor religioase legal recunoscute sau a unităţilor locale de cult/biserici în situaţia cimitirelor confesionale, în proprietatea operatorilor economici, asociaţiilor sau fundaţiilor, precum şi în proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care România este parte.

Art. 5.

(1) Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care deţine dreptul de administrare.(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa cimitire publice în fiecare localitate şi de a le organiza astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut, la cererea cultelor sau a unităţilor locale de cult ce funcţionează în localitatea respectivă.(3) În localităţile în care nu există cimitire comunale şi unele culte nu dispun de cimitir propriu, persoanele decedate care au aparţinut respectivelor culte vor fi înhumate potrivit ritului propriu în cimitirele existente în funcţiune, excepţie făcând cimitirele existente în funcţiune ce aparţin cultelor mozaic şi musulman.(4) De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele fără apartenenţă religioasă.

Art. 6.

(1) Realizarea infrastructurii şi a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea, împrejmuirea şi dotarea acestuia reprezintă obligaţii ale proprietarului.(2) Proprietarul cimitirului are obligaţia întreţinerii şi menţinerii în funcţiune a cimitirului. Această obligaţie a proprietarului poate fi îndeplinită, pe bază de contract, şi de un operator economic.(3) Proprietarul cimitirului este obligat să elaboreze regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului.

SECŢIUNEA a 4-a Înfiinţarea, închiderea, desfiinţarea şi redeschiderea cimitirelor

Art. 7.

(1) În documentaţiile de urbanism sunt cuprinse condiţiile referitoare la înfiinţarea cimitirului.(2) Realizarea şi extinderea oricăror construcţii sau a infrastructurii cimitirului se fac după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate în condiţiile legii.(3) Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire pentru executarea însemnelor, a bordurilor sau a împrejmuirilor locurilor de înhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor lucrări de artă plastică din cimitir.(4) Pentru desfiinţarea cimitirului este necesară obţinerea autorizaţiei de desfiinţare, potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În cazul cimitirelor înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentei legi, distanţa minimă admisă între zonele protejate şi gardul care delimitează cimitirul este de 100 m.(6) Cimitirele se împrejmuiesc cu gard. La cimitirele înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentei legi gardul se dublează cu o perdea de arbori. Între morminte şi gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m.

Art. 8.

(1) La înfiinţarea cimitirului, proprietarul este obligat să asigure:a) drumurile interioare şi aleile;b) sala de ceremonii funerare;c) spaţiul tehnic care să asigure temperatura de până la 15°C, premergător ceremoniei funerare;d) existenţa unei surse de apă utilizabile;e) WC-uri;f) spaţiul amenajat corespunzător pentru depozitarea gunoiului;g) spaţii verzi, arbuşti, copaci pe marginea drumurilor şi aleilor.(2) În cazul cimitirelor închise, în care nu se mai fac înmormântări, proprietarul este obligat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-g).

Art. 9.

(1) Dacă toate locurile de veci din cimitir ori dintr-o parte a acestuia au fost ocupate, iar acest lucru este stabilit printr-o expertiză de specialitate, administratorul cimitirului, după ce în prealabil aduce la cunoştinţă publică prin mijloacele de informare în masă această situaţie, poate declara cimitirul sau partea corespunzătoare din acesta închisă.(2) Orice persoană care justifică un interes legitim poate contesta măsura de închidere a cimitirului la instanţele competente, în situaţia în care cimitirul aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.(3) În situaţia în care cimitirul este cimitir confesional şi proprietatea asupra acestuia a fost dobândită prin cumpărare sau prin donaţie, contestaţia va fi soluţionată de către cultul deţinător, conform regulamentului propriu.(4) Exhumarea cadavrelor în vederea constatării cauzelor morţii se face numai cu încuviinţarea procurorului sau a instanţei judecătoreşti.(5) Osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după 7 ani de la deces.

Art. 10.

La extinderea şi redeschiderea cimitirului care a fost închis se aplică regulile stabilite pentru înfiinţarea cimitirelor.

Art. 11.

Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se poate face numai după 30 de ani de la ultima înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic justificate şi cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte şi al cultului respectiv. Desfiinţarea cimitirelor înainte de acest termen se face cu avizul autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 12.

În cazul falimentului operatorului economic, dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, cimitirul se transmite în proprietatea comunei sau oraşului pe teritoriul căruia se află, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 5-a Întreţinerea şi funcţionarea cimitirelor

Art. 13.

Administratorul cimitirului este obligat să asigure, atunci când este nevoie, renovarea clădirilor, întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a infrastructurii din cimitir, precum şi întreţinerea zonelor verzi a căror suprafaţă iniţial stabilită nu poate fi micşorată pentru crearea de noi locuri de înhumare.

Art. 14.

(1) Organizarea şi funcţionarea cimitirelor şi a crematoriilor se realizează în condiţiile prezentei legi, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului adoptate potrivit prevederilor art. 40 şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a consiliului local, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii cultelor, prin care se instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare şi de incinerare.(2) Administratorul cimitirului are următoarele obligaţii:a) să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului;b) să stabilească regulile privind prestarea serviciilor de înhumare şi de incinerare, precum şi regulile privind prestarea altor servicii de către operatori economici sau de persoane fizice autorizate;c) să asigure corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare, cu respectarea condiţiei ca locul să fie îngrijit;d) să stabilească regulile de acces în cimitir şi orarul de funcţionare;e) să asigure funcţionarea şi întreţinerea sălii de ceremonii funerare, a spaţiului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. c) şi a întregii infrastructuri;f) să organizeze preluarea persoanelor decedate, deschiderea şi închiderea cimitirului;g) să întocmească şi să păstreze registrele de evidenţă şi arhivă;h) să asigure efectuarea şi păstrarea curăţeniei, întreţinerea drumurilor şi a aleilor, deszăpezirea acestora, colectarea şi transportul gunoaielor;i) să asigure paza şi ordinea în perimetrul cimitirului sau al crematoriului, întreţinerea împrejmuirilor;j) să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor.

Art. 15.

(1) Administratorul asigură întocmirea şi păstrarea unui registru de evidenţă în care se înscriu în mod obligatoriu următoarele date: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării sau al aşezării în nişă a urnei cu cenuşă, datele de identificare a defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, numărul parcelei, al rândului şi al locului de înhumare, numele şi adresa persoanei care a comandat înhumarea şi observaţii cu privire la tipul şi lucrările locului de înhumare.(2) În cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate, în registrul de evidenţă se menţionează denumirea autorităţii care a dispus înhumarea şi numărul dosarului cazului.(3) Persoana care a solicitat înhumarea şi concesionarul locului de înhumare au acces la registrul de evidenţă.(4) Administratorul este obligat ca, în timpul orelor de program, să ofere informaţii persoanelor care se interesează despre locul de înhumare a persoanei decedate.[pagebreak]

SECŢIUNEA a 6-a Înmormântarea

Art. 16.

(1) Înmormântarea poate fi religioasă sau laică, precedată sau nu de incinerare.(2) Locul şi modalitatea înmormântării vor fi conforme voinţei exprimate în timpul vieţii de persoana decedată, fără nicio modificare a ultimei voinţe a acesteia.(3) Dacă pe timpul vieţii persoana decedată nu şi-a exprimat dorinţa referitoare la înmormântare, locul şi modalitatea înmormântării se hotărăsc de persoana, familia sau de autoritatea care se îngrijeşte de înmormântare.

Art. 17.

(1) Cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele persoane:a) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare;b) persoana stabilită prin testamentul defunctului;c) în lipsa testamentului, soţul/soţia persoanei decedate, care a trăit în aceeaşi locuinţă cu persoana decedată în ultima parte a vieţii;d) altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv.(2) Dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găseşte într-un loc necunoscut ori nu îşi îndeplineşte obligaţia, primarul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la înmormântare.

Art. 18.

(1) Titularii dreptului de proprietate, de concesiune sau de folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi de întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.(2) La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul are drept de preempţiune, iar în caz de deces al concesionarului, are drept de preempţiune moştenitorul legal sau, după caz, testamentar.(3) Dacă cimitirele au locuri amenajate pentru cultele recunoscute de lege, la acordarea dreptului de preempţiune se va ţine cont şi de specificul cultului respectiv.

Art. 19.

Administratorul cimitirului retrage dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare şi îi înştiinţează în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele cazuri:a) titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;b) părăsirea sau menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă;c) neplata taxelor în condiţiile prevăzute de contract.

Art. 20.

Înhumarea sau incinerarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces, eliberat de ofiţerul stării civile care a înregistrat decesul. Certificatul de deces se prezintă administraţiei cimitirului, care păstrează o copie de pe acesta.

SECŢIUNEA a 7-a Servicii funerare

Art. 21.

(1) Serviciile funerare constau în: primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea pentru înmormântare, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, exhumarea şi reînhumarea, incinerarea, preluarea urnei şi aşezarea acesteia în nişa specială, predarea urnei.(2) Exhumările şi reînhumările se fac de administraţiile cimitirelor, în prezenţa familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia şi a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.(3) Unele dintre serviciile funerare prevăzute la alin. (1) pot fi realizate şi separat.(4) Serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării nu se consideră prestare de servicii funerare, potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 22.

Prestarea serviciilor funerare se face potrivit prezentei legi, hotărârii Guvernului adoptate potrivit prevederilor art. 40 şi normelor tehnice sanitare emise de către Ministerul Sănătăţii.

Art. 23.

(1) Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spaţii autorizate.(2) În instituţiile de sănătate publică se interzic înfiinţarea şi funcţionarea spaţiilor pentru prestări de servicii funerare, cu excepţia spaţiilor necesare derulării formalităţilor, în cazul decesului produs în instituţia respectivă. Se interzice personalului instituţiei de sănătate publică să influenţeze rudele persoanei decedate în alegerea prestatorului de servicii funerare.(3) Se interzice orice formă de publicitate pentru firmele prestatoare de servicii funerare în incinta instituţiilor de sănătate. La biroul de întocmire a formalităţilor, pentru persoanele decedate în instituţia respectivă se poate afişa lista alfabetică a firmelor furnizoare de servicii funerare, cu adresa şi numărul de telefon.(4) Pe teritoriul cimitirului, cu excepţia locului destinat acestui scop, publicitatea serviciilor funerare este interzisă.

Art. 24.

Pe timpul desfăşurării activităţilor sale specifice, prestatorul de servicii funerare este obligat să respecte dispoziţiile solicitantului înmormântării referitoare la procesul funerar sau, în cazul înmormântării religioase, canoanele bisericeşti.

SECŢIUNEA a 8-a Prestatorul de servicii funerare

Art. 25.

(1) Pot presta servicii funerare operatorii care îndeplinesc criteriile prevăzute de prezenta lege şi de hotărârea Guvernului adoptată potrivit prevederilor art. 40 şi care obţin avizul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.(2) Consiliul local eliberează avizul operatorului care îndeplineşte următoarele condiţii:a) are capacitatea financiară şi profesională necesară;b) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local;c) dispune de spaţiul corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate în condiţii decente.

Art. 26.

Criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorul de servicii funerare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, adoptată potrivit prevederilor art. 40.

Art. 27.

(1) Capacitatea financiară necesară prevăzută la art. 25 alin. (2) lit. a) constă într-un fond de garantare constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare. Nivelul fondului de garantare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, adoptată potrivit prevederilor art. 40.(2) Constituie fond de garantare:a) suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent;b) garanţia bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare stabilit prin hotărâre a Guvernului.

SECŢIUNEA a 9-a Transportul persoanelor decedate

Art. 28.

(1) Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau în altă localitate se face în sicrie cu capac, cu autovehicule special amenajate în acest scop, care respectă prevederile normelor sanitare şi antiepidemice.(2) Transportul persoanelor decedate din cauza unor boli contagioase se poate face numai pe baza certificatului eliberat de un medic specialist în medicină legală sau anatomie patologică şi a adeverinţei de înhumare eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

Art. 29.

(1) Pentru transportul persoanelor decedate în străinătate sunt necesare acordul autorităţilor din ţara respectivă, precum şi aprobarea instituţiei de sănătate publică competente din unitatea administrativ-teritorială în care a avut loc decesul.(2) Pentru aducerea în România a persoanelor decedate sunt necesare aprobarea oficiului consular al României din ţara respectivă, aprobarea autorităţilor de sănătate publică din ţara respectivă, precum şi declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului în care are loc înhumarea.(3) În cazurile de deces datorat bolilor transmisibile, carantinabile, se iau măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei impuse de inspecţiile sanitare de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Transportul persoanelor decedate în acest mod se face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(4) Transportul persoanei decedate în afara localităţii în care s-a produs decesul se face după îmbălsămare, într-un sicriu impermeabil şi închis etanş, al cărui fund este acoperit cu materii absorbante.(5) Transportul internaţional al corpurilor persoanelor decedate din ţară în străinătate se face pe baza unui paşaport de transport mortuar, eliberat de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de locul unde s-a produs decesul sau exhumarea.(6) Transportul internaţional al corpurilor persoanelor decedate se face în sicriu impermeabilizat, închis etanş, al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime din materiale absorbante (rumeguş, turbă), îmbibate într-o soluţie dezinfectantă. Sicriul se depune într-o ladă din lemn, bine etanşeizată.

SECŢIUNEA a 10-a Incinerarea

Art. 30.

Înfiinţarea, transformarea şi reînnoirea crematoriilor se fac în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism, pe baza autorizaţiei de construcţie.

Art. 31.

Dacă, în conformitate cu menţiunea din certificatul de deces, persoana decedată poate fi incinerată, incinerarea poate avea loc în oricare crematoriu uman în funcţiune din ţară. Administraţia crematoriului păstrează o copie a certificatului de deces.

Art. 32.

Pentru incinerarea unei persoane străine decedate în România sau în cazul unei persoane străine decedate în altă ţară şi transportate în România este nevoie de aprobarea oficiului consular din România al ţării al cărei cetăţean a fost defunctul sau, în lipsa acestuia, de aprobarea autorităţilor competente de la ultimul domiciliu al defunctului.

Art. 33.

Persoanele decedate neidentificate nu pot fi incinerate.

SECŢIUNEA a 11-a Întreţinerea cimitirului

Art. 34.

(1) Pentru menţinerea în funcţiune şi întreţinerea cimitirului, autoritatea administraţiei publice locale poate încheia contract de prestări de servicii publice cu operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de hotărârea Guvernului adoptată potrivit prevederilor art. 40.(2) Contractul de prestări de servicii publice cuprinde următoarele clauze obligatorii:a) părţile contractante;b) enumerarea serviciilor prestate;c) modalitatea şi perioada de realizare a serviciilor;d) parametrii cantitativi şi calitativi de îndeplinit;e) durata contractului, care nu poate fi mai mică de 5 ani şi mai mare de 15 ani, cu posibilitate de prelungire;f) modalitatea de finanţare a serviciului;g) contravaloarea serviciilor prestate şi modalitatea de plată;h) locul desfăşurării activităţii;i) regulile de utilizare, întreţinere, reînnoire şi înlocuire a mijloacelor fixe din patrimoniul autorităţii publice, puse la dispoziţie;j) cantitatea şi calitatea dotărilor necesare prestării serviciilor.

Art. 35.

(1) Contravaloarea concesiunii locurilor de înhumare pe teritoriul cimitirului, precum şi taxa pentru alte activităţi desfăşurate de operatorii economici se stabilesc de proprietarul cimitirului. Tariful pentru întreţinerea cimitirului şi a locurilor de veci nu poate fi modificat pe parcursul concesionării decât în funcţie de rata inflaţiei sau dacă modificările legislative impun cheltuieli suplimentare.(2) Accesul vizitatorilor în cimitir este gratuit.

SECŢIUNEA a 12-a Sancţiuni

Art. 36.

Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:a) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (3), art. 8 alin. (1) lit. d), e), f), g), art. 15 alin. (1) şi (4) - cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;b) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 8 alin. (1) lit. a), b) - cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;c) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) lit. c) - cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 37.

Constatarea săvârşirii contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 38.

Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul general al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Dispoziţii finale

Art. 39.

În cazul mormintelor şi/sau al operelor comemorative de război sunt aplicabile prevederile Legii nr. 379/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 40.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se stabilesc:a) criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare, precum şi normele tehnice şi sanitare ale acestor servicii;b) normele şi regulile detaliate privind înfiinţarea, extinderea, închiderea, desfiinţarea, redeschiderea cimitirelor, precum şi cele privind înhumarea, incinerarea, deshumarea şi reînhumarea;c) normele tehnice şi sanitare pentru crematoriile umane;d) nivelul fondului de garantare.

Art. 41.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale referitoare la cimitire, cuprinse în Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată.

Art. 42.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 8 iulie 2014.

DECIZIE CM Chişinău Nr. 6/10 din 14.05.2009 cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 6/10 din 14.05.2009

cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale

Avînd în vedere nota informativă a ÎM „Combinatul Servicii Funerare” şi în conformitate cu p.14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. a şi art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

 1. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării tarifele pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor, stabilite în funcţie de categoria cimitirului. (Anexa 1).
 2. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele anuale pentru întreţinerea cimitirelor (drumuri, alei, sisteme de comunicaţii, garduri, construcţii etc.) şi menţinerea stării sanitare respective pe teritoriile de uz comun ale cimitirelor municipiului Chişinău. (Anexa 2).
 3. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele pentru accesul unităţilor de transport auto pe teritoriul cimitirelor municipale. (Anexa 3).
 4. Se scutesc şi vor beneficia de reduceri la achitarea taxei anuale de întreţinere a cimitirelor următoarele categorii de populaţie:
  • veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al doilea război mondial şi la acţiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan) - 100%;
  • invalizii de gradele I, II şi III - reducere în mărime de 80%;
  • pensionarii - reducere de 50%.
 5. Se abrogă decizia Primăriei oraşului Chişinău nr.33/2 din 31.10.1995 “Privind aprobarea taxelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi întreţinerea cimitirelor”.
 6. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Alexandru Tănase

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu

REGULAMENTUL funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

Anexă la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2011


REGULAMENTUL
funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

Cimitirele oraşului Chişinău reprezintă o zonă comunală cu spaţii verzi a oraşului, fac parte din complexul arhitectonic al Chişinăului şi sunt destinate pentru înhumarea răposaţilor.

Fiind monumente ale istoriei şi culturii, precum şi sanctuar confesional creştinesc, cimitirele oraşului se află în atenţia permanentă a Consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău.

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea despre ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură şi alte legi ale Republicii Moldova.

Prezentul regulament este aprobat de Consiliul municipal Chişinău şi orice modificare se face numai prin decizia acestuia.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Înmormântările şi lucrările aferente, construcţiile monumentelor, cavourilor etc. se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi prezentului regulament.

1.2 Cimitirele umane existente sunt supuse din punct de vedere urbanistic sanitar şi edilitar prevederilor legale.

1.3 Cimitirele existente în Chişinău se împart în patru categorii:

• Categoria I - cimitirul Central;

• Categoria II - cimitirele Doina, Sf. Treime, Catolic, Evreiesc;

• Categoria III - cimitirele Buiucanii Vechi, Ştefan Ciobanu, Băcioii Noi;

• Categoria IV - cimitirele Petricani, Sculeni, Ciocana.

1.4 Modificarea categoriei cimitirelor şi stabilirea categoriei celor noi înfiinţate se face de către Consiliul municipal Chişinău.

1.5 Înființarea unor noi cimitire se efectuează prin decizia Consiliului municipal Chişinău.

1.6 Loturile de pământ destinate înhumărilor la cimitirul Central se distribuie persoanelor decorate cu distincţii în muncă şi luptă (Ordinul Republicii, Ordinul "Ştefan cel Mare") sau cu distincţii de stat ale fostei URSS similare acestora.

1.7 În locurile speciale din cimitirul Central în limita disponibilităţii, la propunerea unor instituţii publice, primarul general aprobă distribuirea sau concesionarea de loturi pentru înhumarea unor personalităţi marcante ale Republicii Moldova.

1.8 Beneficiază de dreptul rezervării loturilor la cimitirul Central şi rudele de gradul I a persoanelor decedate şi înmormântate aici, în baza actelor de confirmare a gradului de rudenie. După caz se permite înhumarea rudelor în aceleaşi morminte.

II. ÎNMORMÎNTÂRILE

2.1. Înhumările pot fi provizorii sau pe termen nelimitat.

2.2. Înhumările provizorii se efectuează în parcele speciale, destinate înmormântărilor provizorii.

2.3. Înhumările provizorii pot fi efectuate în cazurile în care transportarea răposatului este interzisă de organele medico-sanitare sau în cazurile în care cei care înmormântează îşi asumă obligaţiunea de a transfera osemintele în alt cimitir sau în alt loc destinat înmormântării pe termen nelimitat.

2.4. La concesionarea locului pentru înhumare provizorie, în afară de costul arendei, solicitantul achită şi costul reînhumării osemintelor precedente.

2.5. Înmormântările se fac pe baza adeverinţelor de înhumare, eliberate de Oficiul Stării Civile.

2.6. Înhumarea celor decedaţi în alte localităţi se efectuează pe baza autorizaţiilor sanitare de transport.

2.7. Depunerea răposatului în biserică (criptă) se permite numai pe baza certificatului de îmbălsămare, dacă de la survenirea decesului au trecut nu mai mult de 72 ore. Nu pot fi aduşi în biserică (criptă) decedaţii în urma unor boli contagioase (holeră, pestă).

2.8. Deschiderea mormintelor sau exhumarea se permite numai de la 1 noiembrie până la 31 martie şi nu mai devreme de 7 ani de la înhumare. Acest act se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, în prezenţa rudelor sau a reprezentantului lor, care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Deschiderea mormântului şi exhumarea se consemnează într-un proces-verbal, cu anexarea acestuia în registrul cimitirului.

2.9. În cazurile prevăzute de lege, deschiderea mormântului sau exhumarea se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, conform deciziei organelor respective, în prezenţa reprezentantului lor oficial, a rudelor sau a reprezentantului lor care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Extrasul din procesul-verbal se anexează în registrul cimitirului.

2.10. Înmormântarea celor căzuţi pentru patrie se efectuează cu consimțământul rudelor, în locurile determinate de Primărie şi din mijloacele financiare ale bugetului municipal.

2.11. Cetăţenii altor ţări, căzuţi în lupte pe teritoriul Moldovei, se înmormântează pe contul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici ai acestor state sau conform unei decizii speciale a Primăriei, cu consimțământul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici, în locul special destinat şi din contul mijloacelor financiare ale bugetului municipal. In alte cazuri înhumarea se efectuează în mormântul comun, din bugetul municipal.

[pagebreak]

III. LOTURILE PENTRU MORMINTE

3.1. Loturile pentru înhumare sunt repartizate în parcele şi sectoare numerotate, la fel ca şi mormintele, sunt descrise grafic şi analitic.

3.2. Parcelele, sectoarele şi mormintele sunt schiţate şi trecute în registru, cu înscrierea numelor arendaşilor şi datei înmormântării răposaţilor.

3.3. Conform datelor din registru se eliberează, contra taxei stabilite,certificate a arendă.

3.4. Din lipsă de spaţiu disponibil este stopată arendarea locurilor la cimitirul Central.

3.5. Posesorul certificatului de arendă dispune de lotul arendat numai în scop de înhumare. Lotul arendat poate trece în posesia unei alte persoane, dacă acesta este membru al familiei arendaşului la decizia lui sau ca moştenire. Arendaşul îşi asumă responsabilitatea pentru întreţinerea mormântului şi a lotului.

3.6. Arendaşul are dreptul să renunţe la concesiune. In acest caz, el îşi asumă obligaţiunea de a exhuma şi transfera osemintele în alt loc sau achită costul reînhumării osemintelor în mormântul comun.

3.7. Pentru arendarea loturilor pe termen nelimitat, se depune cererea respectivă către organele corespunzătoare cu achitarea taxei respective. Concesiunea se înscrie în registru, în baza căruia se eliberează, contra taxei stabilite, autorizaţia corespunzătoare. Fiecare beneficiar poate arenda cel mult 3 loturi destinate înhumării pe un termen nelimitat.

3.8. Loturile pentru înmormântare prezintă o porţiune dreptunghiulară de teren cu dimensiunile de 2,50 x 1,20 m, cu intervale de 0,30 m pentru cel puţin 2 laturi ale lotului arendat. Pentru construcţia cavourilor se stabilesc dimensiunile de 2,80 x 1,20 m pentru un loc de înhumare.

3.9. Mormintele comune sunt destinate înhumării defuncţilor neidentificaţi, decedaţilor fără rude sau decedaţilor a căror înhumare a fost refuzată de rude sau alte persoane. Dimensiunile mormintelor comune sunt limitate numai de cerinţele organelor medico-sanitare. Pe locul înhumării se instalează doar un pilon cu numărul respectiv. Numele înhumaţilor se scrie pe crucea comună.

3.10. Acoperirea cheltuielilor pentru înhumarea persoanelor necunoscute şi cele refuzate de rude se efectuează din contul surselor ÎM "Combinatul Servicii Funerare" cu restituirea ulterioară a cheltuielilor respective din bugetul municipal până la sfârşitul anului de gestiune.

3.11. înhumările se efectuează doar pe loturile arendate, în locurile libere de înhumări ale cimitirului. In cazul în care mormintele vechi nu sunt înscrise în registrul cimitirului, sunt în stare deplorabilă şi nu pot fi identificate, se permite rearendarea acestor loturi. în acest caz osemintele descoperite la săpatul gropii pentru mormânt sau cavou se reînhumează în mormântul comun pe contul noului concesionar. Reînhumarea se trece în registrul cimitirului. Mormintele care nu prezintă valoare istorică, cu o vechime mai mare de 20 ani, pentru care nu au parvenit adresări din partea rudelor de gr. I şi nu s-au achitat taxele pentru întreţinere, pot fi distribuite altor concesionari pentru rezervare sau înhumare.

3.12. In cazul în care la săpatul gropii se descoperă oseminte neidentificate, săpatul se suspendează. Exhumarea se efectuează în prezenţa reprezentantului organelor de drept şi a reprezentantului instituţiei istorico-ştiinţifice (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Republican, Asociaţia ocrotirii monumentelor de istorie şi cultură). Dacă osemintele pot fi identificate sau se constată că ele prezintă interes istorico-ştiinţific, deschiderea mormântului se suspendează definitiv sau până la decizia specială a Consiliului municipal Chişinău, la cererea instituţiei istorico-ştiinţifice. In aceste cazuri mormântul se trece în registrul cimitirului.

3.13. Dacă în cazul menţionat în art.3.11 se descoperă obiecte de preţ sau de istorie şi cultură, ele se reînhumează împreună cu osemintele în noul mormânt. Fac excepţie cazurile când, la decizia organelor de specialitate şi a organelor administraţiei publice locale, obiectele pot fi extrase în patrimoniul ţării sau expuse în muzee. In acest caz faptul se documentează printr-un proces-verbal, în care se conţine descrierea obiectelor. Se anexează bonul de predare a obiectelor către instituţiile respective.

3.14. Nerespectarea cerinţelor articolelor 3.11 şi 3.12 ale prezentului regulament atrage responsabilitatea penală sau administrativă conform legislaţiei în vigoare.

3.15. Preţul arendei pentru înmormântare pe un termen nelimitat este stabilit de Consiliul municipal Chişinău în funcţie de categoria cimitirului, parcela şi sectorul respectiv. Schema cimitirului, preţurile pentru locurile respective se expun pe panoul informativ al administraţiei cimitirului.

3.16. Guvernul Republicii Moldova, Primăria sau oricare persoană juridică sau fizică are dreptul să achite total sau parţial taxa pentru lot.

3.17. Rezervarea încetează în următoarele cazuri:

 • la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
 • neachitarea plăţii pentru rezervare;
 • neachitarea taxei anuale pentru întreţinerea cimitirului mai mult de 3 ani pentru loturile rezervate şi neutilizate.
[pagebreak]

IV. EXECUTAREA LUCRĂRILOR

4.1 Beneficiarii concesiunilor pe termen nelimitat pot executa în limitele suprafeţelor deţinute următoarele construcţii în condiţiile legii:

a. la suprafaţă: capele, mausolee, monumente, construcţii şi amenajări funerare.

b. în subteran: cripte, bolţi, cavouri, gropi zidite cu câte unul, două sau trei locuri suprapuse.

4.2 Autorizarea executării lucrărilor funerare la locurile concesionate se face de către IM Combinatul Servicii Funerare - pentru cripte, bolţi, cavouri subterane, gropi zidite cu unul, două sau trei locuri suprapuse, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, lucrări de artă, construcţii şi amenajări funerare prin eliberarea autorizaţiei de executare a lucrărilor contra taxei stabilite de întreprindere.

4.3 Lucrările se execută numai pe porţiunea lotului arendat şi se limitează la cele strict necesare, care nu pot fi efectuate în afara cimitirului.

4.4 Lucrările pot fi executate de atelierele direcţiei cimitirului, alte ateliere autorizate sau de înşişi arendaşi.

4.5 Depozitarea pe lot a materialelor necesare este interzisă şi se permite numai contra taxei respective în locurile special destinate de pe teritoriul cimitirului.

4.6 Termenul de construcţie se limitează la strictul necesar şi numai în limita orarului zilelor de lucru. Se interzice efectuarea lucrărilor în zilele de sâmbătă şi duminică pentru motivul fluxului sporit de vizitatori. Pentru depăşirea termenelor stabilite de administraţia cimitirului se aplică amenzile respective.

4.7 Finisarea lucrărilor se consemnează prin act în prezenţa reprezentantului oficial al administraţiei cimitirului, după curăţarea definitivă a lotului de deşeurile de pe urma lucrărilor.

4.8 Orice acces al mijloacelor de transport sau uneltelor motrice se permite numai în limitele strict necesare, determinate de administraţia cimitirelor contra taxei fixate.

4.9 Mormintele şi monumentele declarate patrimoniu naţional, obiecte de artă sau de istorie şi cultură pot fi demolate, transferate, modificate sau renovate numai cu autorizaţia în scris a Primăriei. 

V. ACCESUL ÎN CIMITIR SI ÎNGRIJIREA MORMINTELOR

5.1 Accesul în cimitir se permite numai în vestimentaţie decentă, comportarea fiind corespunzătoare unui loc sacru.

5.2 Accesul este permis:

• de la 01.10-până la 31.03, între orele 8.00-17.00;

• de la 01.04 - până la 30.09, între orele 7.00-20.00.

5.3 În cimitir se interzice:

• circulaţia în afara aleilor sau cărărilor;

• orice acţiune asupra florei, faunei sau mormintelor şi monumentelor străine;

• plantarea oricăror arbori Iară permisiunea direcţiei cimitirului;

• afişarea reclamelor sau materialelor informative în afara locurilor special destinate.

5.4 Cazurile nedefinitivate se rezolvă de administraţia cimitirului în baza prezentului regulament, în alte cazuri contradictorii - de Primărie sau organele de drept.

5.5 îngrijirea mormintelor se efectuează de către arendaş sau altă persoană fizică sau juridică cu autorizaţia arendaşului. îngrijirea mormintelor poate fi efectuată de către serviciile respective ale administraţiei cimitirului, conform contractului corespunzător, contra taxei stabilite.

5.6 Îngrijirea mormintelor incluse într-un memoriu ce prezintă interes istorico-cultural se efectuează din contul bugetului municipal, în conformitate cu decizia Consiliului municipal, Primăriei sau Guvernului Republicii Moldova.

5.7 Îngrijirea mormintelor cetăţenilor altor ţări, căzuţi pe teritoriul Moldovei, în cazul în care nu şi-o asumă rudele decedatului sau reprezentanţa diplomatică, se efectuează de către serviciile din subordinea administraţiei cimitirului, din contul bugetului municipal, în limitele stabilite de către Consiliul municipal Chişinău.

VI. OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI CIMITIRELOR

6.1 Administraţia cimitirului este obligată:

• să întreţină cimitirul conform regulilor de întreţinere a scuarurilor din oraş;

• să menţină ordinea publică în mod corespunzător locului sacru;

• să asigure paza cimitirului şi a obiectivelor din cimitir;

• să asigure, contra plată, punerea la dispoziţia solicitanţilor a obiectelor de ritual religios;

• să pună la dispoziţia solicitanţilor, conform taxei stabilite, unelte de lucru pentru îngrijirea mormintelor şi executarea lucrărilor necesare.

6.2 Comportarea indecentă în cimitir din partea lucrătorilor cimitirelor, mai ales în decursul funeraliilor, se consideră drept încălcare gravă a regulamentului şi atrage după sine concedierea imediată a vinovatului, cu compensarea în modul stabilit de legislaţie a prejudiciilor morale.

6.3 Nerespectarea regulamentului atrage după sine răspundere conform legislaţiei în vigoare.

 

SECRETAR AL CONSILIULUI       Valeriu DIDENCU

DECIZIE CM Chişinău Nr. 4/11 din 15.04.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 4/11 din 15 aprilie 2010

cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

 

Având în vedere nota informativă prezentată de ÎM Combinatul Servicii Funerare, în temeiul art. 14(2) lit. b) şi art.19(4) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

 1. Se aprobă şi se pune în aplicare, cu începere de la data publicării în mass-media locale, Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău (se anexează).
 2. Se abrogă Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 17.03.2000 "Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău".
 3. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Ghenadie Dumanschi

CONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI     Valeriu Didencu

NOTA informativă a Centrului de Medicina Legală RM

Conservarea (îmbălsămarea) temporară a cadavrelor se face la solicitare.

Referitor la certificatul medical constatator al decesului informăm:

Conform ordinului nr. 132047/50 din 29.04.2004 şi ordinului nr. 23 13 din 15.02.2006 „Despre modificarea ordinului Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50din 29.04.04 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora", de care se conduce tot sistemul de sănătate, inclusiv medicul de familie, certificatul medical, după completare, se înmânează rudelor decedatului (descendenţilor defunctului: soţului (soţiei), supravieţuitor(oare), părinţilor, copiilor), persoanelor împuternicite de către administraţia publică locală (primăria) sau organele de urmărire penală, care au solicitat examinarea cadavrului, la prezentarea buletinului de identitate a acestora, care se semnează atât pe avizul de eliberare a certificatului medical, cât şi în formularul 106-1/e „Registru de evidenţă privind eliberarea certificatelor medicale constatatoare ale decesului".

Eliberarea cadavrului fără certificatul medical constatator al decesului este interzisă.

Instituţiile medicale din republică abilitate cu dreptul de eliberare a certificatelor medicale sunt: spitale, instituţii de asistenţă medicală primară, dispensare, sanatorii, Centrul de Medicină Legală.

Certificatul medical constatator al decesului poate fi eliberat şi de către medicul de familie, care a stabilit decesul în condiţii extraspitaliceşti, inclusiv în cazul persoanelor în vârstă aptă de muncă cu afecţiuni grave cronice confirmate, care au condiţionat cauza decesului - doar în baza datelor documentate ale aflării anterioare a decedatului la evidenţă, a examinării externe a cadavrului şi în cazul lipsei semnelor, sau suspiciuni la moarte violentă. La prezenţa semnelor de moarte violentă, sau suspiciuni la aceasta, medicul care a constatat decesul va apela la organele de drept.

In toate cazurile ale decesului de moarte violentă, sau suspiciune la acesta (leziuni corporale mecanice, otrăviri, asfixie mecanică, acţiunea temperaturilor extremale, electrotraumatismul, avortul ilegal etc.), în cazuri ale decesului subit al copiilor care nu s-au aflat sub supravegherea medicală, persoane decedate neidentificate, precum şi în cazuri de reclamaţii ale rudelor ce ţin de calitatea tratamentului şi diagnosticului, certificatele medicale constatatoare ale decesului se eliberează de către expertul judiciar medic-legist după autopsie, potrivit prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.

Necesitatea de a trimite cadavrul la Centrul de Medicină Legală o decide ofiţerul de urmărire penală sau procurorul.

Anexe:

 • copia ordinului nr. 132/47/50 din 29.04.2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora" (15 file)
 • copia ordinului nr. 72/23/13 din 15.02.2006 „Despre modificarea ordinului Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50 din 29.04.04 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora" (2 file).
 • copia catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale.

REGULAMENT privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1442
din 19 decembrie 2006
 

Regulament
privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament determină condiţiile, modul de acordare şi plată a ajutorului de deces, stabilit de organele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare - Casa Naţională).

2. Ajutorul de deces constituie o prestaţie unică ce se acordă în scopul susţinerii financiare a familiei decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

3. Ajutorul de deces nu se acordă în cazul în care persoana a fost declarată decedată prin hotărîrea instanţei de judecată.

4. În sensul prezentului Regulament, în categoria de membru de familie se includ:

a) soţul (soţia);

b) părinţii;

c) copiii în vîrstă de pînă la 18 ani (inclusiv cei care au fost născuţi morţi) sau, dacă îşi făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţămînt - pînă la absolvire, însă pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, precum şi copiii cu dizabilităţi, indiferent de vîrstă, dacă dizabilitatea a fost constatată pînă la atingerea vîrstelor menţionate.

În cazul în care cheltuielile ocazionate de deces au fost suportate de către o persoană, alta decît una din cele menţionate la alineatul întîi, ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte acesteia.

Persoanele specificate beneficiază de dreptul la acordarea ajutorului de deces, indiferent de faptul dacă sînt sau nu cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi de faptul dacă au sau nu au domiciliul în Republica Moldova.

6. În cazul în care acordurile (convenţiile) internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte dispoziţii decît cele prevăzute în prezentul Regulament, se aplică dispoziţiile acestor acorduri (convenţii).

II. Condiţiile de stabilire a ajutorului de deces în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale

Ajutorul de deces se acordă persoanelor specificate la punctul 5 al prezentului Regulament, în cazul decesului persoanelor cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova:

a) asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat, şi şomerilor cu drept la ajutor de şomaj;

b) pensionarilor, beneficiari de pensie stabilită în sistemul public de asigurări sociale;

c) persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

d) membrilor familiei care au fost întreţinute de persoanele specificate la lit. a) - c) ale prezentului punct şi care nu au drept la ajutor în sistemul de asigurări sociale.

III. Condiţiile de stabilire a ajutorului de deces în cazul persoanelor neasigurate în sistemul public de asigurări sociale

8. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că nici unul dintre membrii familiei, tutorele sau curatorul acesteia nu are dreptul la ajutor de deces în sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.

IV. Modul de stabilire a ajutorului de deces

9. În cazul decesului a două sau mai multe persoane, specificate la punctele 7 şi 8 ale prezentului Regulament, ajutorul de deces se acordă pentru fiecare persoană decedată.

10. Dreptul la ajutor de deces se constituie de casa teritorială de asigurări sociale (în continuare - casa teritorială) din raza domiciliului sau reşedinţei persoanei decedate prin decizia de acordare a conducătorului organului respectiv.

11. Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o persoană, specificată la punctul 5 al prezentului Regulament. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al beneficiarului (în original şi în copie). În cazul lipsei acestuia, identitatea poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv cel de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului;

c) certificatul de deces (în copie).

[pagebreak] Persoanele specificate la alineatul doi punctul 5 al prezentului Regulament vor prezenta, pe lîngă documentele menţionate la alineatul întîi al prezentului punct, actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.

În cazul naşterii unui copil mort, ajutorul de deces se acordă în baza cererii depuse de către o persoană, specificată la punctul 5 al prezentului Regulament, însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al beneficiarului (în original şi în copie). În lipsa acestuia, identitatea poate fi confirmată

printr-un alt act, inclusiv de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului;

b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;

c) actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.

12. Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se înregistrează de casa teritorială la locul permanent de trai al decedatului, la data prezentării tuturor actelor prevăzute la punctul 11 al prezentului Regulament.

13. Pentru fiecare beneficiar de ajutor de deces casa teritorială perfectează un dosar, care va include cererea pentru acordarea ajutorului de deces şi toate actele prevăzute la punctul 11 al prezentului Regulament. În caz de deces al beneficiarilor de pensii şi de alocaţii sociale de stat, documentele pentru acordarea ajutorului de deces se anexează la dosarele de pensionare ale persoanelor respective sau la dosarele lor personale.

14. Ajutorul de deces se acordă în sumă fixă.

Cuantumul ajutorului de deces, în cazul persoanelor asigurate, se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cuantumul ajutorului de deces în cazul persoanelor neasigurate este stabilit prin Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

15. Cuantumul ajutorului de deces, în cazul decesului beneficiarilor de pensii de dizabilitate, stabilite militarilor în termen, conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, este echivalent cu cel stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

V. Modul de plată şi finanţarea ajutorului de deces

16. Ajutorul de deces se plăteşte beneficiarilor în numerar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii cu toate actele necesare.

17. Plata ajutorului de deces, în cazul persoanelor asigurate, se efectuează din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în cazul persoanelor neasigurate - din mijloacele bugetului de stat.

18. Ajutorul de deces se plăteşte prin intermediul instituţiilor prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv (în continuare - instituţia), care au încheiat contract cu Casa Naţională, la alegerea beneficiarului.

19. Ajutorul de deces poate fi solicitat pe baza actelor justificative în termen de 12 luni calendaristice de la data decesului.

[Pct.19 modificat HG651 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.7365]

20. Ajutorul de deces stabilit, dar neîncasat la timp, se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani calendaristici de la data înregistrării cererii pentru acordarea ajutorului de deces.

Suma neachitată la timp din vina organului care stabileşte sau plăteşte ajutorul de deces se achită fără nici o limitare în termen.

21. Ajutorul de deces se plăteşte în cuantumul stabilit de legislaţie la data decesului.

22. În cazul confirmării dreptului la ajutor de deces, casa teritorială emite decizia privind stabilirea ajutorului de deces şi dispoziţia de plată a ajutorului de deces (în continuare - dispoziţia de plată).

23. Casa teritorială eliberează persoanelor care au dreptul la ajutorul de deces, dispoziţia de plată.

24. Beneficiarul prezintă dispoziţia de plată la filiala instituţiei de la ultimul domiciliu sau reşedinţă a decedatului, care efectuează plata ajutorului de deces.

25. În baza dispoziţiei de plată prezentate instituţia efectuează plata sumei indicate în ea.

26. Casa Naţională, cel puţin o dată în trei zile lucrătoare, transmite listele electronice instituţiei care efectuează plata ajutorului de deces.

27. Instituţia introduce în listele de plată informaţia privind plata ajutorului de deces prezentată de către Casa Naţională.

28. Instituţia prezintă lunar Casei Naţionale informaţia despre plata efectuată pe parcursul lunii, în baza dispoziţiei de plată, în mod electronic, o dată cu prezentarea dării de seamă, conform cerinţelor stabilite în contractul încheiat.

VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii

29. Persoanele care stabilesc şi efectuează plata ajutorului de deces poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, pentru stabilirea corectă, precum şi pentru plata integrală şi oportună a ajutorului ce i se cuvine beneficiarului.

30. Controlul asupra stabilirii corecte a ajutorului de deces şi utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare se pune în sarcina Casei Naţionale.

31. Instituţia care plăteşte ajutorul de deces poartă răspundere, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru utilizarea mijloacelor băneşti conform destinaţiei.

32. Litigiile privind modul de determinare a dreptului la primirea ajutorului de deces se soluţionează, în prealabil, de către Casa Naţională, decizia căreia poate fi atacată în instanţele judiciare, în modul stabilit de legislaţie.

HOTĂRÎREA Guvernului RM Nr. 1442 din 19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces


Republica Moldova
GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1442
din 19.12.2006
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces

Publicat: 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202 art Nr: 1544

MODIFICAT

HG651 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.736

 

În scopul realizării prevederilor Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces, conform anexei nr.1.2.
 2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale Ion Ababii
Ministrul finanţelor Mihail Pop

Anexa nr.2
la Hotărârea Guvernului
nr.1442 din 19 decembrie 2006

Lista hotărârilor de Guvern ce se abrogă

 • Hotărârea Guvernului nr.639 din 10 iulie 1997 "Cu privire la stabilirea unor indemnizaţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.53, art.581).
 • Punctul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 738 din 2 august 1999 "Cu privire la cuantumul pensiei minime pentru limită de vârsta" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.771).
 • Capitolul VII din Regulamentul cu privire la modul de plată a pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.868 din 22 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.936).

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter